Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever gaat akkoord met de navolgende voorwaarden van opdrachtnemer:


Algemeen

1. Na ondertekening van het Incasso-overdracht formulier/ Akte van Cessie levert opdrachtgever de door opdrachtnemer te incasseren vordering(en) aan. Opdrachtgever draagt alle noodzakelijke bescheiden ten behoeve van de behandeling van een incasso-opdracht over aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

3. Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door opdrachtnemer aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

4. Opdrachtgever ontplooit na het verstrekken van de incasso-opdracht aan opdrachtnemer met betrekking tot de overgedragen vordering(en) geen incassoactiviteiten meer.


Tarieven


5. Opdrachtnemer heeft het recht incassovorderingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Indien in dit geval de eerdergenoemde aanbetaling reeds is ontvangen, worden deze per omgaande teruggestort op de bankrekening van opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij deelbetaling dan wel volledige betaling, van de debiteur, de overeengekomen fee in rekening te brengen bij opdrachtgever.

7. Op de volledige betaling van de debiteur brengt opdrachtnemer eerst de volledige incassoprovisie in mindering. Opdrachtnemer keert ontvangsten na aftrek van deze kosten binnen 30 dagen uit aan opdrachtgever. Bij deelbetalingen brengt opdrachtnemer eerst de incassoprovisie in rekening. 

8. Gelden van deelbetalingen worden na zes termijnen afgedragen aan opdrachtgever. 

9. De buitengerechtelijke incassokosten worden, conform de staffel Rapport Voorwerk II, op de debiteur verhaald. Opdrachtgever betaalt per incassodossier derhalve niet meer dan de overeengekomen fee.

10. Indien een debiteur alleen de hoofdsom voldoet, gaat opdrachtnemer door met de incasso-opdracht gedurende een periode die door opdrachtnemer redelijk wordt geacht. Als deze periode is verstreken, houdt opdrachtnemer zich het recht voor om de incasso-opdracht af te rekenen, waardoor artikel 5 van toepassing is.

11. Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten opdrachtnemer om een betalingsregeling treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of opdrachtnemer ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten, conform rapport voorwerk II, in rekening te brengen.

12. Indien blijkt dat een incasso-opdracht onterecht bij CNIB in behandeling is genomen dan worden de informatiekosten bij opdrachtgever in rekening gebracht. 


Aansprakelijkheid

13. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting maar kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.


Duur van de overeenkomst

14. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten  overeenkomst.

15. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

16. Opdrachtnemer is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien opdrachtgever in strijd handelt met één ofmeer bepalingen van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.


Gerechtelijke procedure

17. Mochten de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden onverhoopt niet leiden tot de volledige betaling door de debiteur van opdrachtgever, dan brengt opdrachtnemer vrijblijvend advies uit over de inschatting van de haalbaarheid om de vordering in rechte te vorderen. Indien opdrachtgever besluit in rechte de vordering te laten incasseren, dan is hiervoor een nieuwe opdrachtverstrekking nodig. Aan een advies om al dan niet in rechte te gaan, kan door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

18. Indien tot het treffen van rechtsmaatregelen wordt overgegaan, worden de in de minnelijke fase gemaakte kosten gefactureerd. Tevens kan opdrachtgever om een voorschot worden gevraagdten behoeve van een te starten gerechtelijke procedure.


Wijzigingen

19. Conform de algemene voorwaarden heeft opdrachtnemer het recht om de genoemde tarieven aan te passen.

20. Van de in deze opdrachtbevestiging genoemde voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer.

21. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden van opdrachtnemer zijn de Algemene Voorwaarden van Centraal Nederlands Incasso Bureau te Tiel van toepassing.